Zorgzaam

'We hebben 'oog, oor en hart' voor kinderen en kijken met hen op een positieve manier naar de wereld!'

Korte omschrijving van wat wij bedoelen met 'ZORGZAAM'

- Welbevinden, goed en veilig voelen op school vinden we een must.
- Samen zorgdragen voor de schoolomgeving.
- Iedereen telt, iedereen is evenwaardig, iedereen heeft talent.
- Positieve houding naar elkaar, natuur en omgeving.
- Met een goede zorghouding, problemen proberen voorkomen of oplossen

 

Enkele voorbeelden van hoe we dit concreet maken in onze school:

- we gaan samen op zoek naar ieders talent en gebruiken deze waar we kunnen (zowel bij leerlingen als bij leerkrachten)
- vaardigheden en attitudes zijn minstens even belangrijk als kennis
- zorgvriendjes in de klas
- meter/peter: kleuter en leerling van 5e en 6e leerjaar
- 3 sporenbeleid in de klas
- zorgende houding van alle leerkrachten
- zorgklas: zorg op maat van elk kind
- leerlinggesprekken om te zoeken naar oplossingen als het ergens fout loopt. Samen op zoek gaan hoe we vanuit het positieve of de talenten de zorgen kunnen oplossen. 
- preventief werken
- met 2 juffen in de klas
- evolutie van iedere leerling in kaart brengen
- aandacht voor leesplezier bij de kinderen door bv. boekenklas, dagelijks kwartier vrij lezen, ...
- nodige aandacht aan het correct gebruik van digitale media
- hoekenwerk, contractwerk
- Bloos-juf (BLij Op Onze School)
- participatie van de leerlingen via de leerlingenraad
- nauw samenwerken met andere diensten om de zorgen bij kinderen vlot en van dichtbij op te volgen
- bij overleg met externen (logo, reva, CLB, ...)  worden de ouders steeds uitgenodigd om mee in gesprek te gaan
- een luisterend oor op school, niet alleen tijdens oudercontacten, ook aan de schoolpoort, op de speelplaats
- zorgzaam omspringen met de natuur, zelf meehelpen in de tuin en bij het verzorgen van de dieren op school
- ...